A képzés célja, feladata, követelményrendszere

A képzés célja:
Az iskolavezetők képzésének célja, hogy az iskolavezető ismerje a munkájához kapcsolódó jogszabályi hátteret, az egységes szakmai, etikai elvárásoknak feleljen meg.
A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzését, továbbképzését végző szervezetek szakmai irányítására alkalmas megfelelő felkészültségű iskolavezetők képzése és továbbképzése, akik a "szakma" területén kellő szinten tájékozottak és képesek e szakterület szempontjait úgy összehangolni, hogy azok kötelező előírásai maradéktalanul érvényesülje-nek, valamint akik önállóan, a szakmai és gazdasági jogszabályok naprakész ismerete alapján végzik irányító és ellenőrző tevékenységüket a képző szervnél.

A képzés feladata, követelményrendszere:
A felkészítés keretében mindazon ismeretek, jártasságok és készségek elsajátításának lehető-ségét biztosítani, melyek a fenti cél eléréséhez szükségesek, ide értve:

 • a képzési engedélyben meghatározottak folyamatos biztosítását (személyi és tárgyi fel-tételek),
 • a tanulók megfelelő tájékoztatását a beiskolázás és a teljes tanfolyam ideje alatt,
 • a tanulók tanulmányi eredményeinek figyelemmel kísérését,
 • a szakoktatók foglalkoztatásával kapcsolatos teendők ellátását,
 • a szakmai munka irányítását és ellenőrzését,
 • az előírt adminisztrációs feladatok ellátását,
 • a megfelelő kapcsolattartást a közlekedési hatósággal.

A szaktanfolyam kiemelt feladata a fenti célok elérése érdekében a résztvevőkkel még alaposabban megismertetni:

 • a tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi előírásokat, kiemelt figyelemmel a változások nyomon követésének fontosságára,
 • a képzéshez szükséges segédanyagok megismertetésére, ezek jövőbeni fejlesztésére,
 • az ellenőrzés fontosságának hangsúlyozására,
 • az adminisztrációs munka pontosságára.

A szaktanfolyam során a hallgatóknak el kell sajátítaniuk, illetve fel kell újítaniuk a képzőszerv irányításához szükséges szakmai tudásanyagot.