Közigazgatási hatósági eljárási és polgári jogi ismeretek

A tantárgy tanításának a célja, hogy az iskolavezetők a képző szerv szakmai irányításához szükséges mértékben ismerjék a közigazgatási eljárási rendet, illetve rendelkezzenek alapvető polgárjogi ismeretekkel.
Ismeretanyag: 

 • A fontosabb jogszabályok, különösen:
  • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról;
  • a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény;
  • a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény;
  • a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény.
 • Közigazgatási eljárás alapelvei, tárgya, alanyai:
  • hatásköri és illetékességi szabályok szerinti közigazgatási eljárás menete;
  • fellebbezéshez való jog;
  • közigazgatási eljárás ? határozat;
  • képviselet a közigazgatási eljárásban;
  • végrehajtás fajtái;
  • jegyzőkönyvre, iratbetekintésre vonatkozó szabályok;
  • a hatósági ellenőrzések.
 • Felnőttképzési szerződés
  • A tanuló jogai és kötelezettségei;
  • A képzőszerv jogai és kötelezettségei.
 • Kártérítési és biztosítási ismeretek;
 • A vállalkozások jogi keretei
  • cégbírósági bejegyzés, elektronikus cégeljárás;
  • jogutódlással történő megszűnés (átalakulás);
  • jogutód nélküli megszűnés (végelszámolás, felszámolási eljárás);
  • fizetésképtelenség, csődeljárás.
 • Szerződések, szerződéskötési alapfogalmak 
 • Tanulmányi szerződés
 • Reklám tevékenység