A közúti járművezető képzés rendszere

A tantárgy tanításának a célja, hogy az iskolavezetők ismerjék meg a járművezetők képzési és utánképzési rendszerét, annak előzményeit és történetét, az előírt ügyviteli rendet, az alkalma-zandó bizonylatokat és dokumentumokat, valamint a szankciókat.Ismeretanyag

 • A járművezető-képzést, utánképzést szabályozó fontosabb szakmai jogszabályok:
  • a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény;
  • a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet;
  • a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet;
  • a közúti járművezetők utánképzéséről szóló 139/1991. (X. 29.) Korm. rendelet.
 • A járművezető-képzéssel összefüggő fontosabb jogszabályok:
  • a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet;
  • a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet;
  • a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet;
  • a közúti járművezetők elsősegély nyújtási ismeretei megszerzésének igazolásá-ról szóló 31/1992. (XII. 19.) NM rendelet;
  • a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet;
  • a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény;
  • a járművezető gyakorlati szakoktatók saját jármű üzemeltetési költségéről szó-ló 124/1994. (IX.15.) Korm. rendelet;
  • a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV.21.) MT rendelet;
  • a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével, to-vábbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjakról szóló 84/2009. (XII. 30.) KHEM rendelet.
 • A hazai járművezető-képzés rövid története
 • EU-s előírások, nemzetközi kitekintés különös tekintettel a vezetői engedélyekről szó-ló 2006. december 20-i 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre
 • Képzési és vizsgáztatási rendszer
  • A közúti közlekedéssel összefüggő állami feladatok, a képző szerv és a köz-igazgatás kapcsolata, a közúti közlekedésben résztvevők alapvető jogai és kö-telezettségei;
  • A járművezető képzést és vizsgáztatást irányító intézményrendszer (miniszté-rium, közlekedési hatóság feladatai, tevékenységük);
  • Az iskolavezető feladata, szerepe, felelőssége;
  • Szakoktató feladata, felelőssége;
  • Hatósági nyilvántartások (névjegyzékek, képzőszerv nyilvántartás), a névjegy-zékek adattartalma, a névjegyzékből való törlés esetei;
  • Képzési engedély (a képzési tevékenység engedélyezésének és visszavonásá-nak eljárási folyamata, személyi és tárgyi feltételek);
  • Oktatójárműre vonatkozó előírások;
  • Képzések felépülése (tantermi/e-learning elméleti, illetve gyakorlati képzés, tantervek, óraszámok);
  • Képzések megvalósítása (jelentkezés, beiskolázás és feltételei, tanfolyam indí-tás, tanfolyam bejelentés, tanfolyam igazolás);
  • Felmentések, korlátozások, speciális képzések (korlátozás megszüntetése);
  • Vizsgáztatás (vizsgára jelentés, vizsgára bocsátás és feltételei, vizsgadíj befize-tés, vizsgajegyzőkönyv, vizsgaigazolás, vizsgafelmentések);
  • Képzési, vizsgáztatási ügyintézés és adminisztráció (ügyfélkapu használata, ügyviteli rendszerek);
  • Szankcionálások, bírságfizetés lehetősége és mértéke, eltiltás, vizsga érvényte-lenítés, felfüggesztés.
 • Szakfelügyelet és ellenőrzés
 • Utánképzés rendszere
  • Utánképzési kötelezettség;
  • Utánképzés engedélyezése, feltételei;
  • Utánképzésre jelentkezés, feltárás, programba sorolás;
  • Utánképzési programok;
  • Igazolás kiadásának feltétele.
 • Járművezető képzés gazdasági oldala
  • Eljárási díjak, vizsgadíjak;
  • A tandíjképzés;
  • A költség elszámolása.
 • A közúti közlekedési okmányok
  • Járművezetésre jogosító okmányok, feltételük;
  • Kiadása és visszavonása, cseréje, pótlása;
  • Nemzetközi és nemzeti kategóriák;
  • Kezdő vezetői engedélyre vonatkozó rendelkezések;
  • Vezetői engedélybe bejegyezhető kódok.
 • A közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapítás
  • Előzetes és időszakos orvosi alkalmassági vizsgálat;
  • I. és II. csoportú orvosi alkalmassági vizsgálat;
  • Mozgáskorlátozottak és egyéb korlátozottak orvosi alkalmassági vizsgálata.
 • A közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálata
  • Előzetes, időszakos és rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálat;
  • PÁV I - IV ismertetése.
 • A közúti járművezetők elsősegély nyújtási ismeretei
  • Az igazolás kiadásának feltétele;
  • Mentesítések.