A közúti közlekedési szakember képzés rendszere

A tantárgy tanításának a célja, hogy az iskolavezetők ismerjék meg a közúti közlekedési szak-emberek képzési és továbbképzési rendszerét, annak előzményeit és történetét, az előírt ügy-viteli rendet, az alkalmazandó bizonylatokat és dokumentumokat, valamint a szankciókat.

Ismeretanyag

 • A közúti közlekedési szakemberek képzésére, továbbképzésére vonatkozó fontosabb szakmai jogszabályok, különösen
  • a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény;
  • a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet;
  • a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet;
  • a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII.20.) MT. rendelet.
  • a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet;
  • a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével, to-vábbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjakról szóló 84/2009. (XII. 30.) KHEM rendelet;
  • a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló 13/2010. (X. 5.) NFM rendelet,
  • a mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállításáról szóló, 7/2011. (III. 8.) NFM rendelet,
  • a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó kinevezéséről és képesítéséről szóló 2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet,
  • a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapo-dás (ADR) ?A? és ?B? Melléklete 2011. évi módosításaival és kiegészítéseivel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről szóló 2011. évi LXXIX. törvény,
  • a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapo-dást tartalmazó 20/1979. (IX. 18.) KPM rendelet,
  • a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapo-dás (ADR) ?A? és ?B? Mellékletének belföldi alkalmazásáról szóló 38/2009. (VIII. 7.) KHEM rendelet,
  • a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó képzésének, vizsgáztatásának szabályairól és díjairól szóló 8/2002. (I. 30.) KöViM rendelet,
  • a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet,
 • A hazai közúti közlekedési szakemberek képzésének története
 • EU-s előírások, nemzetközi kitekintés (2003/59/EK; 1071/2009/EK)
 • Képzési és vizsgáztatási rendszer
  • Közúti közlekedési szakember képesítések, jogszabályok;
  • A szaktanfolyami képzést és vizsgáztatást irányító és végző intézményrendszer (minisztérium, közlekedési hatóság, képző szervek feladatai, tevékenységük);
  • Az iskolavezető feladata, szerepe, felelőssége;
  • Oktatói tevékenység;
  • Hatósági nyilvántartások (névjegyzékek, képzőszerv nyilvántartás), a névjegy-zékek adattartalma, a névjegyzékből való törlés esetei;
  • Képzési engedély (a képzési tevékenység engedélyezésének és visszavonásá-nak eljárási folyamata, személyi és tárgyi feltételek);
  • Képzések felépülése (tantermi/e-learning elméleti, illetve gyakorlati képzés, tantervek, óraszámok);
  • Képzések megvalósítása (jelentkezés, beiskolázás és feltételei, tanfolyam indí-tás, tanfolyam bejelentés, tanfolyam igazolás);
  • Vizsgaszervezés, vizsgaszervezési feladatok, vizsgaszervezési megbízás;
  • Vizsgáztatás (vizsgára jelentés folyamata, vizsgára bocsátás és feltételei, vizs-gadíj befizetés, vizsgajegyzőkönyv);
  • Képzési, vizsgáztatási ügyintézés és adminisztráció;
  • Szankcionálások, bírságfizetés lehetősége és mértéke, eltiltás, vizsga érvényte-lenítés, felfüggesztés.
 • Okmányok
  • A közúti közlekedési szakemberek okmányainak kiadási, érvényesítési és visszavonási szabályai;
  • A közúti közlekedési szakemberek okmányai;
  • A közúti közlekedési szakemberek okmányainak kiadása, érvényesítése, cseréje, pótlása.
 • Szakfelügyelet és ellenőrzés
 • Szaktanfolyami képzés gazdasági oldala
  • Eljárási díjak, vizsgadíjak;
  • A tandíjképzés.
 • Egyéb alkalmassági, egészségügyi feltételek